Föreningen förvaltar vägarna Hensta sten-Charlottenburg-Kolsta Hatt, samt Kolsta by-Trollskär-Henstaviken enligt lantmäterimyndighetens beslut.


Ägare till fastighet är medlem i föreningen.


Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma, ledamöterna väljs på två år och suppleanterna på ett år.


Styrelsen ska förvalta samfälligheten, sköta bokföring och föra protokoll.


Styrelsen ska föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.


Vid årsstämman skall styrelsen redovisa föreningens verksamhet och ekonomi.


Föreningens räkenskapsperiod är från 1 januari till 31 december.


Tio procent av eventuellt överskott ska årligen avsättas till en underhålls- och förnyelsefond.


Stämman ska hållas under mars månad. Kallelse ska ske senast 14 dagar innan mötet på områdets anslagstavlor med uppgift om var handlingarna finns tillgängliga.*


Beslut vid stämman fattas med acklamation. Om omröstning begärs räknas röster efter andelstal.


Medlemmarna kan lämna motioner till stämman. De ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.


Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor och därefter vara tillgängligt för medlemmarna. **


Stadgar i pdf-format


*) Kallelse brukar skickas ut tillsammans med fakturan, men är inte nödvändigt enligt stadgarna.


**) Protokollet sätts upp på områdets anslagstavlor.

Kolsta Hensta Samfällighet c/o Jenny Dywling , Henstavägen 1 , 635 09 Eskilstuna. sekr@kolstahensta.se