Regler

Nya fastigheter ansluts till föreningen genom lantmäteriförrättning.

En anslutningsavgift skall erläggas till föreningen enligt lantmäteriets beräkningsgrunder. ca 35-50 tkr

Plats för utfartsväg från nya fastigheter till föreningens vägar skall beslutas av föreningens styrelsen.Alla medlemmar kan bli debiterad extra för tillfälligt ökad belastning på vägen


Om det sker byggnation eller anläggningsarbeten på din fastighet som genererar tillfälligt ökad belastning av samfällighetens vägar blir du debiterad en engångsavgift på 3 500 kronor


Detta enligt ett beslut på årsstämman 2005, samt gällande lantmäteriförrättning.

.

Bakgrunden till beslutet om extra debitering är att den årliga vägavgift som alla fastighetsägare betalar är beräknad på ett för fastigheten normalt nyttjande av vägen. Ökad belastning medför ökade kostnader för vägunderhåll.


Du som fastighets ägare är skyldig att:

Hålla efter grenar, häckar och buskage som hindrar sikten eller

på annat sätt utgör en trafikfara.


Denna skyldighet gäller även grenar som växer över vägbanan upp till en höjd av 4,6 meter.

Häck som skymmer sikten i vägkorsning ska klippas ned till höjden

80 cm inom en triangel med sidorna 10 meter efter vägarna.


Visar det sig att fastighetsägaren efter tillsägelse inte beskär utväxande häckar har samfälligheten enligt lantmöteriförrättningen rätt att utföra beskärning på fastighetsägarens bekostnad.


Snö från egna tomten får under inga omständigheter skottas ut på vägen utan måste tas om hand av fastighetsägaren.Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras

minst 2 meter innanför tomtgräns.

Häck- och buskplantor bör placeras

minst 60 cm innanför tomtgräns.

Utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
Hörntomter

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, se till att växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Bra att veta

Kolsta Hensta Samfällighet c/o Jenny Dywling , Henstavägen 1 , 635 09 Eskilstuna. sekr@kolstahensta.se